Aprovades les bases de les subvencions del 2020 de la Xarxa de Parcs Naturals

Dilluns, 27 d'abril de 2020 a les 00:00

Subvencions destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les activitats d'empreses de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic,  les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, i les millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis.

Aprovades les bases de les subvencions del 2020 de la Xarxa de Parcs Naturals

Objecte i finalitat de les subvencions:

Regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les activitats d'empreses de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic,  les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, i les millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis.

aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

  • Activitats forestals.
  • Activitats agrícoles i ramaderes.
  • Empreses de serveis. - Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.
  • Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu.
  • Instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència estalvi energètic en edificis

L’àmbit d’aplicació:

Plans Especials de protecció dels espais protegits de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

En les subvencions per a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai protegit o en finques registrals que tinguin al menys el 50% de la seva superfície dins dels límits dels plans especials de protecció.

En el cas de les línies de subvencions a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les instalꞏlacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència-estalvi energètic en edificis i el cas de les empreses de serveis que vulguin o ja estiguin adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible, l’àmbit de aplicació s’amplia a tot el sòl no urbanitzable dels municipis de menys de 5.000 habitants i que tinguin almenys una cinquena part del terme municipal dins dels espais naturals protegits esmentats anteriorment.

Període d’execució

1 de gener de 2020 al 30 de juny de 2021 excepte per a les activitats de les entitats culturals, cíviques i esportives, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Beneficiaris

  • Persones jurídiques i físiques
  • Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 d’aquestes bases

Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

  • El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 18 de març de 2020 i finalitzarà el dia 20 d’abril de 2020 (termini suspès per a l’estat d’alarma).

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitatss

Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

  • Cent tretze mil  euros (113.000,00 €) amb càrrec a l’any 2020
  • Dos-cents trenta-set mil euros (237.000,00 €) amb càrrec a l’any 2021

La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o obra.

Línia Topall màxim Topall mínim
Forestals 3.000 € 300 €
Agrícoles i ramaderes 3.500 € 300 €
Empreses de serveis 4.500 € 400 €
Habitatge i patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 €
Culturals, cíviques, esportives 800 200 €

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa il'eficiència - estalvi energètic

8.000 € 700 €

 

Per més informació:

https://parcs.diba.cat/documents/8751007/305601106/BasesConvocatoriaSubvencions2020.pdf/78d5eebb-5246-48e4-b7c3-c3ae0d6500eb

Darrera actualització: 27.04.2020 | 19:11