Junta de Govern

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Moianès queda integrada per els següents membres: 

President:     Sr. Ramon Vilar i Camprubí  - Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

Vocals:           Sr. Eloi Oller Olivares -  Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

                           Sr. Antoni Massot Mesquida - Grup comarcal Agrupació d'Electors Castell en Positiu.

                           Sra. Sonsoles Letang Jiménez de Anta - Coalició PSC - Candidatura de Progrès.

                           Sr. Oriol Batlló Farriol - Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

                           Sra. Laura Juncadella Roca - Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

                           Sr. Dani Cabana Domínguez - Grup comarcal Agrupació d'Electors Castell en Positiu.

Secretari:     El secretari del Consell Comarcal del Moianès o persona en qui delegui.

Correspon a la Junta de Govern l'assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, com també les competències que li deleguin la mateixa Presidència, el Ple o les que les lleis li atribueixin. 

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Moianès té delegades atribucions en matèria de contractació amb un pressupost base de licitació superior a 60.000 € (sense iva), d'acceptació i renúncia de subvencions a partir de 60.000 € d'import, d'aprovació de memòries, plans i projectes a presentar a convocatòries de subvencions, quen el cost total del projecte superi els 60.000 €, d'aprovació de la distribució i del pagament de les subvencions finalistes que rebi o s'assignin al Consell Comarcal quan l'import global superi els 60.000 €, resolució de reclamacions o recursos administratius, aprovaió i ratificació de convenis de col·laboració, cooperació i adhesió, expecte en casos que afectin a matèries que siguin competència del ple i no siguin delegables, aprovació de programes de caràcter temporal i concertació de les operacions de crèdit que no excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de tresoreria. 

Les reunions de la Junta de Govern l'any 2022 es duran a terme en les dates que apareixen a continuació: 

- 7 de març
- 4 d'abril
- 2 de maig
- 13 de juny
- 4 de juliol
- 1 d'agost
- 12 de setembre
- 3 d'octubre
- 7 de novembre
- 12 de desembre

Darrera actualització: 16.02.2022 | 20:25
Darrera actualització: 16.02.2022 | 20:25