Junta de Govern

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Moianès queda integrada pels següents membres: 

President:      Sr. Ramon Vilar i Camprubí   - Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

Vocals:            Sr. Eloi Oller Olivares  - Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

                            Sr. Antoni Massot Mesquida  - Grup comarcal Agrupació d'Electors Castell en Positiu.

                            Sra. Sonsoles Letang Jiménez de Anta  - Coalició PSC - Candidatura de Progrès.

                            Sr. Oriol Batlló Farriol  - Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

                            Sra. Laura Juncadella Roca  - Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.

                            Sr. Dani Cabana Domínguez  - Grup comarcal Agrupació d'Electors Castell en Positiu.

Secretari:      El secretari del Consell Comarcal del Moianès o persona en qui delegui.

Correspon a la Junta de Govern l'assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, com també les competències que li deleguin la mateixa Presidència, el Ple o les que les lleis li atribueixin. 

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Moianès té delegades atribucions en matèria de contractació amb un pressupost base de licitació superior a 60.000 € (sense iva), d'acceptació i renúncia de subvencions a partir de 60.000 € d'import, d'aprovació. de memòries, plans i projectes a presentar a convocatòries de subvencions, quen el cost total del projecte superi els 60.000 €, d'aprovació de la distribució i del pagament de les subvencions finalistes que rebi o s'assignen al Consell Comarcal quan l'import. global superi els 60.000 €, resolució de reclamacions o recursos administratius, aprovació i ratificació de convenis de col·laboració, cooperació i adhesió, expecte en casos que afectin a matèries que siguin competència del ple i no siguin delegables,aprovació de programes de caràcter temporal i concertació de les operacions de crèdit que no excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de tresoreria. 

 

Les reunions de la Junta de Govern l'any 202 3:

- 6 de febrer 

- 6 de març

- 3 d'abril

- 8 d'abril

* A març de 2023 encara no tenim programat el Calendari d'òrgans col·legiats per la resta de l'any degut a les eleccions del mes de maig. 

Darrera actualització: 07.03.2023 | 16:44
Darrera actualització: 07.03.2023 | 16:44