Retribucions, règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions

Adjuntem en aquesta pàgina ( a la banda verda) els documents corresponents a les retribucions, el règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions.

No és percep cap remuneració, només les assistències als Plens i Comissions Informatives, Junta de Govern, Consell d'Alcaldes i altres comissions. Trobareu tota la informació en els diferents pdf's adjunts, segmentats per anys.

__________________________________________________________

Règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació:

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el 8 de juny de 2020 ha acordat modificar l'acord relartiu al règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions del Consellers/es del Consell Comarcal del Moianès adoptat en sessió plenària del passat 7 d'octubre de 2019. L'acord resultant, incorporant les modificacions aprovades, es transcriu a continuació: 

"(...) Primer. Establir a favor dels membres del Consell Comarcal del Moianès que no tenen dedicació, ni parcial ni total, el següent règim d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, dels quals formin part, amb un límit màxim de 5.000,00 € l'any: 

 

 ÒRGANS

IMPORTS PER

ASSISTÈNCIA

 Comissió Informativa Ple del Consell

 Comarcal

100 €

 Ple del Consell Comarcal

150 €

 Junta de Govern

250 €

 Consell d'Alcaldies

150 €

 - Comissió Especial de Comptes

 - Comissió per a la redacció del ROC

 - Comissió d'Estudi i seguiment

 - Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal

100 €

 

Segon. Establir l'import de 0,19 €/km per indemnitzacions en raó de servei d'acord al que regula el RD 462/2002 i l'article 39 de les bases d'execució del Consell Comarcal per l'exercici 2019. El còmput es farà des del municipi d'on el conseller/a és alcalde/ssa o regidor/a, o en el cas que sigui més proper, des del municipi de residència del conseller/a. 

Tercer. Establir que cada grup polític que forma part del Consell Comarcal del Moianès percebi la quantitat de 360,00€/any per grup, i una quantitat de 60,00€/any per cada conseller integrant del grup polític, amb efectes des de la data de l'aprovació de la modificació de crèdit que sigui necessària, i donant compliment als requisits legals establerts en la normativa aplicable vigent. 

Quart. A les quantitats establertes com a retribucions i assistències s'hi practicarà la corresponent retenció de l'IRPF, i en els supòsits de dedicació parcial, a més, s'aplicarà la cotització que pertoqui a la Seguretat Social . 

Cinquè. Notificar aquest acord a tots els membres de la Corporació als efectes legals que procedeixin oportuns, i comunicar-la als serveis econòmics de la Corporació. 

Sisè. Publicar auquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis del a Corporació (...)"

Darrera actualització: 18.02.2022 | 11:49
Darrera actualització: 18.02.2022 | 11:49