751_2021 Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1) i provisió definitiva del lloc de treball de TÈCNIC/A DE SERVEIS ECONÒMICS, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019 i constitució de borsa de treball comarcal.

Bases i convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a d'administració general i provisió definitiva del lloc de treball de tècnic/a superior de Serveis Econòmics i constitució de borsa de treball comarcal.

Mitjançant acord de Ple de data 13 de desembre de 2021, s’aprova la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS ECONÒMICS per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. Aquesta modificació ja és definitiva, d’acord amb els anuncis publicats al BOPB del 18 de febrer de 2022, i al DOGC núm. 8613, de 24 de febrer de 2022.

Alhora, mitjançant acord de Ple de la mateixa data, s’aprova la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1), i provisió definitiva del lloc de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR DE SERVEIS ECONÒMICS, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 (on constava la plaça com a Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics, i que ara es correspon amb la nova denominació de Tècnic/a d’Administració General), i constitució de borsa de treball comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 d'abril de 2022.

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de TAG i provisió del lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics.

Darrera actualització: 13.10.2022 | 15:36
Darrera actualització: 13.10.2022 | 15:36