Comissió per la redacció del Reglament d'Organització Comarcal

La següent informació es relativa a l'anterior legislatura 2019-2023 (en breu publicarem la informació de la present legislatura)

La Comissió per la redacció del Reglament d'Organització Comarcal (ROC) té com a principal funció la de redactar la proposta de Reglament d'Organització Comarcal, del qual actualment, es disposa d'un primer esborrany. 

Els actuals membres de la Comissió per a la redacció del Reglament d'Organització Comarcal són els que s'indiquen a continuació: 

  • President: El president o vicepresident o conseller/a en qui delegui
  • Vocals: 
  • Secretari: El secretari del Consell Comarcal , o persona en qui delegui. 

S'estableix que, d'acord amb l'article 18.3 del Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, s'aplicarà el sistema de vot ponderat. 

El president podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que consideri adient. 

S'estabeix que la periodicitat de les sessions de la Comissió per a la redacció del Reglament d'Organització Comarcal sigui cada dos mesos*

 

Reunions Comissió ROC:

- 20 de març  

* A març de 2023 encara no tenim programat el Calendari d'òrgans col·legiats per la resta de l'any degut a les eleccions del mes de maig. 

Darrera actualització: 06.09.2023 | 17:46
Darrera actualització: 06.09.2023 | 17:46