Comissió d'Estudi, Seguiment i Planificació de projectes del Consell Comarcal del Moianès

La Comissió d'estudi, seguiment i planificació de projectes té les funcions següents: Informar i fer el seguiment dels principals projectes estratègics, actuacions i aspectes d'interès als diferents grups polítics que estan representats al Consell Comarcal. 

Els actuals membres de la Comissió d'estudi, seguiment i planificació de projectes són els que s'indiquen a continuació: 

  • President: El president del Consell Comarcal, o persona en qui delegui
  • Vocals: 
  • Secretari: El Secretari del Consell Comarcal del Moianès, o persona en qui delegui

D'acord amb l'article 18.3 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, s'aplicarà el sistema de vot ponderat. 

El president podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que consideri adient. 

La periodicitat de les sessions de la Comissió d'estudi, seguiment i planificació de projectes serà cada tres mesos. 

 

Darrera actualització: 23.02.2022 | 14:05
Darrera actualització: 23.02.2022 | 14:05