Pla de Govern - Pla d'Actuació Territorial

El Consorci del Moianès disposa d'un Pla d'Actuació Territorial què és el full de ruta i l'instrument de referència a seguir per al desenvolupament local i l'estratègia territorial de la comarca. Des de la creació del Consell Comarcal i la seva posada en funcionament aquest ha estat i és el seu document de referència alhora d’ implantar l’estratègia territorial que volem pel Moianès.

1. El Pla d'Acció Territorial del Moianès 2014-2018 (prorrogat fins 2023) -  Aquest Pla encara és vigent en espera de poder obtenir el Pla Estratègic i el Pla d'Actuació Comarcal en els que hi estem treballant.

defineix un únic pla operatiu que serveix com a instrument de treball on hi ha les línies estratègiques i actuacions dels principals eixos vertebradors dels diferents plans sectorials i estudis que s'han redactat des del Consorci del Moianès. Actualment és el document de referència per assolir el model d'estratègia territorial definida pel Moianès, realitzat a partir dels diferents plans sectorials redactats i de les estratègies sorgides a partir de la realització del procés participatiu "Com volem el Moianès del demà".

A nivell d'antecedents, el naixement d’aquest Pla, el trobem en el marc del procés participatiu de les jornades “Com volem el Moianès del demà”, l’any 2005. A partir d’aquest procés consultiu i participatiu amb les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, es va elaborar el primer document anomenat: Pla d’Acció Participatiu per al Desenvolupament econòmic i social del Moianès”, aprovat per la Junta General del Consorci del Moianès per el Decret de Presidència 41/2006 de data 13.06.2006.

En aquest primer document s’hi van anar afegint els diferents plans sectorials redactats esdevenint el Pla d’Acció Territorial 2008-2011. Ja a l’any 2011 es va començar a fer un treball tècnic de definició del PAT, però l’agreujament de la situació econòmica, els canvis en l’entorn de programació de les polítiques de promoció econòmica i ocupació i la necessitat de ressituar el focus de les polítiques, amb un pes creixent del foment de la creació de llocs de treball i la dinamització sectorial, i d’optimitzar els recursos d’atenció a la creixent població aturada, van portar a la necessitat de redefinir el que havia de ser el full de ruta del Consorci del Moianès per als propers anys.

El present document de "Pla d'Acció Territorial del Moianès (PAT 2014-2018)” és el recull d'un treball exhaustiu realitzat durant l'any 2013 i inici del 2014 que va consistir en la revisió i replantejament de l'actuació del Consorci del Moianès en consonància amb la conjuntura del moment, el context de les polítiques de desenvolupament local i les necessitats i perspectives de la comarca. 

El cos central de l’actual PAT abasta 7 programes operatius que inclouen 52 actuacions. Per cada una d'elles s'ha desenvolupat un programa de treball que detalla en què consisteix, a qui s'adreça, els objectius i resultats que es pretenen assolir, les prioritats i calendari, els recursos i fonts de finançament, els actors que intervenen i els indicadors d'avaluació. Així mateix s'hi inclouen les normatives i documentació rellevant el respecte i un recull de bones pràctiques.

Els darrers capítols del PAT aporten pautes per la comunicació i per la gestió i la implementació del propi pla que inclou les eines i instruments i els indicadors d'avaluació.

_________________

Actualment, aquest document és el que el recent Consell Comarcal del Moianès ha agafat com a marc de referència per tal de desenvolupar les seves actuacions, en espera de poder redactar un Pla estratègic del Moianès i un  Pla d'Actuació Comarcal en els quals ja s'hi està treballant, doncs ens trobem davant una nova realitat comarcal, i davant l’objectiu de definir les actuacions estratègiques pel desenvolupament social, econòmic i territorial del Moianès en el proper període. Cal revisar i replantejar les actuacions del Consorci i el Consell comarcal del Moianès en consonància amb la conjuntura actual, la creació de la comarca i el Consell Comarcal, el context de les polítiques de desenvolupament local i les necessitats i perspectives de la comarca.

És necessari doncs, actualitzar el Pla d’Actuació Territorial 2014-2018 (prorrogat fins al 2021), prioritzant els projectes estratègics a desenvolupar i els serveis a prestar per part del Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, en aquest cas, en l’àmbit de promoció econòmica.

L’actualització del PAT per al proper període ja s’ha iniciat, i ha de permetre poder arribar a una definició el més compartida possible sobre la visió que és té del territori i els objectius que es persegueixen en l’àmbit del desenvolupament econòmic local: optimització dels recursos per a la promoció del territori, el foment i la diversificació de l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de vida i les oportunitats d’ocupació a la població. Igualment, el Pla ha de fomentar la cohesió social i reforçar la cultura de treball en xarxa entre els agents del territori, tant públics com privats.

L'actualització del PAT es va iniciar abans de la pandèmia i arrel de la crisi sanitària COVID-19, aquesta actualització del PAT ha quedat estretament inrterrelacionada amb el: 

2. Pla de Reactivació socioeconòmica Covid19 del Moianès,

Adjuntem també dit pla de Reactivació. El Pla conté un seguit de mesures i actuacions per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19 i per ajudar a impulsar la reactivació econòmica i social dels municipis de la comarca. L'elaboració d'aquest Pla ha estat gràcies a la partcipació dels diferents consellers/es, grups polítics del Consell, ajuntaments, equip tècnic, de les necessitats recollides des dels diferents serveis del Consell i del Consorci i de la infomació i dades estadístiques diposnibles a nivell ofical. Les mesures s'estructuren agrupades en diferents àmbits d'actuació (transversals, serveis socials, habitatge, ocupació, empreses... ) on es dibuixa el full de ruta a desenvoluapr a partir de les prioritats, el finançament, les activitats i els agents implicats en cada una de les actuacions. Aquest Pla és un document de trevall viu que s'anirà modificant, ampliant i concretant en funció de l'evolució de la pandèmia i els seus efectes, adaptatn-lo a la realitat canviant de la comarca i dels seus municipis. El Pla de reactivació socioeconòmica Covid19 del Moianès pretén poder donar resposta a la nova realitat comarcal i social de la comarca i dels seus municipis arrel de la crisi de la Covid-19.

______________________

3. Estratègia Territorial del Moianès - Pla Estratègic Comarcal i Pla d'Actuació Comarcal 

I per últim, actualment el Consell Comarcal del Moianès està elaborant el Pla Estratègic Comarcal (PEC) - Fòrum per la reactivació econòmica i social del Moianès i el Programa d'Actuacio Comarcal (PAC). Lligat a ambdós hi trobem, per una banda la identificació de nous models de gestió mancomunats com a generadors d'ocupació en el territori, i per l'altra, un Pla de Comunciació dels processos per fomentar que siguin el màxim de participatius i que la informació arribi a tots els col·lectius i agents implicats. 

Entre d'altres, aquests plans inclouran i definiran les actuacions estratègiques pel desenvolupament social, econòmic i territorial del Moianès en els propers anys, per vetllar per la qualitat de vida i les oportunitats d'ocuapció per la població. Es comptarà amb la implicació dels agents més rellevants per arribar a una definició el més compartida possible sobre la visió que es té del territori en un futur i de quins són els objectius que es persegueixen. Estem doncs treballant per definir i redissenyar els projectes i serveis que s'estan prestant pels tres nivells d'administració local (Consell Comarcal, Consorci del Moianès i ajuntaments, adaptats a la nova realitat). 

El projecte planteja un enfocament integral i transversal, que inclou tant la identificació amb tots els agents implicats dels projeces estratègics que es poden oferir comarcalment, com el disseny i l'organització de la prestació de nous serveis públics a la comarca del Moianès, on les diferents entitats locals puguin cooperar entre sí sumant capacitats i podent-se coordinar amb els agents socialsi econòmics del territori per dur a terme una prestació eficient i eficaç dels sereis. 

En aquest sentit, en aquest apartat, hi trobareu també els següents documents de treball previs per definir el Pla Estratègic i el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès, en el que com dèiem s'hi està treballant: 

  • Proposta tècnica i metodològica per l'anàlisi de l'encaix del Consorci i el Consell comarcal del Moianès.
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla Estratègic Comarcal del Moianès
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla d'Actuació Comarcal del Moianès

____________________________

 Adjuntem aqui un enllaç al RETIMENT DE COMPTES DEL MANDAT 2019-2023

Darrera actualització: 13.02.2023 | 16:32
Darrera actualització: 13.02.2023 | 16:32