Convocatòria de concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives

Dimarts, 26 de de juliol de 2022 a les 08:30

Extracte de la Resolució de 21 de juliol de 2022 per la qual aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès per l’ any 2022.

Termini de presentació de sol·licituds:  des de l'endemà de la publicació de la present al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 9 de setembre de 2022.

__________________

En aquest apartat hi trobareu: 

- Les Bases Reguladores

- La documentació a emplenar per a la seva sol·licitud: 

  • Formulari de sol·licitud de subvenció
  • Annex 1 - Memòria detallada del projecte
  • Annex 2 - Pressupost desglossat del projecte
  • Annex 3 - Declaració responsable on hi consten les enttiats que hi participen o col·laboren: en el cas que l'activitat es dugui a terme de manera conjunta entre entitats, associacions i d'altres agents del Moianès, cal adjuntar aquesta declaració responsable on hi consten totes les entitats que h participen o col·laboren. 
  • Annex 4: Relació d'usuaris/àries participants estimades identificant la procedència del municipi: en el cas que en l'activitat/s hi participin persones de diferents municipis del Moianès, caldrà justificar-ho adjuntant una relació d'usuaris/àries  dels diferents municipis. 
  • Annex 5: Full de comunuicació de dades bancàries i identificació de titularitat.

- I la documentació a emplenar per a la seva justificació (el termnini de justificació de subvencions encara No està obert): 

  • Annex 6: Formulari de justificació de la subvenció

 

Tant la sol·licitud com la justificació de subvenció  s'han de trametre telemàticament al registre del Consell Comarcal a través d'una instància genèrica. 

Darrera actualització: 06.09.2022 | 15:08