Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2023.

Dijous, 16 de març de 2023 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 13 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el Pressupost general d’aquesta entitat per l’exercici 2023, juntament amb les bases d’execució, la plantilla de personal i els seus documents annexes.

En compliment del tràmit d'informació pública el Pressupost general d’aquesta entitat per l’exercici 2023, s’ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de febrer de 2023 i al tauler d’anuncis de Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. El període de exposició pública s’inicià el passat 15 de febrer i finalitzà el 8 de març de 2023. Durant aquest període no s’han presentat reclamacions ni al·legacions.

Darrera actualització: 23.03.2023 | 10:24