Exposició pública del compte general de l'exercici 2021

Dilluns, 8 de d’agost de 2022 a les 08:00

Formulat i rendit el Compte General del Consell Comarcal del Moianes i del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2021, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes celebrada en data 28 de juliol de 2022, resten exposats al públic a la Secretaria del Consell per un termini de quinze dies. Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Darrera actualització: 08.08.2022 | 09:41