Acord de la Junta General del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès pel qual s'aprova inicialment l'expedient d'establiment de servei públic d'escorxador modular de baixa capacitat i d'ús compartit i d'abast comarcal

Dimarts, 19 de d’abril de 2022 a les 00:00

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquest Consorci, l'expedient d'establiment del servei públic local d'escorxador la forma de gestió del qual serà per concessió de servei públic, per Acord de la Junta General en sessió extraordinària celebrada el dia 12 d'abril de 2022, es va prendre en consideració la Memòria justificativa juntament amb el projecte de Reglament del servei públic, així com la documentació complementària annexa, i es convoca, pel termini de trenta dies el tràmit d'informació pública, perquè le persones interessades en el dit expedient, puguin comparèixer i fomular les al·legacions, suggeriments o reclamacions que considerin convenients.

- Aprovació inicial anunci BOPB

- Documentació per la creació del servei públic d'escorxador modular, de baixa capacitat, d'ús compartit i d'abast comarcal del Moianès.

- Estudi econòmic per la creació del servei públic d'escorxador modular, de baixa capacitat, d'us compartit i d'abast comarcal del Moianès. 

- Informe de secretaria 

- Informe d'intervenció - Informe de sostenibilitat financera

- Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 25.05.2022 | 08:57