Comunicació canvi nom, tipus o capacitat instal·lació juvenil

Descripció / El tràmit consisteix en la comunicació prèvia del canvi del nom, del tipus, de la capacitat o d'altres característiques d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

Classificació temàtica / Joventut

Requisits previs / Disposar, si escau, de la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Normativa / Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, modificada pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Silenci administratiu / No aplicable.

Vies de reclamació / Definides en el reglament del Registre comarcal

Altra informació d'interès / La comunicació prèvia amb declaració responsable és efectiva des del moment de la seva presentació, sense perjudici de la posterior inscripció d'ofici en el Registre comarcal d'instal·lacions juvenils i de les posteriors comprovacions de l'administració competent. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya la declaració responsable comporta dictar resolució administrativa, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixant sense efecte el tràmit corresponent i impedint l'exercici de l'activitat comunicada des del moment que es coneix.

Quin cost té:

Aquest tràmit no té cost

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Podeu presentar l'imprès en format paper, correctament emplenat i signat, a les oficines del Consell Comarcal. Podeu descarregar-vos el model corresponent a l'apartat

Darrera actualització: 11.04.2021 | 23:58