Retribucions, règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions

Adjuntem en aquesta pàgina ( a la banda verda) els documents corresponents a les retribucions, el règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions.

No és percep cap remuneració, només les assistències als Plens i Comissions Informatives, Junta de Govern, Consell d'Alcaldes i altres comissions. Trobareu tota la informació en els diferents pdf's adjunts, segmentats per anys.

__________________________________________________________

En relació a la nova legislatura, el Ple del Consell Comarcal del Moianès en la sessió del dia 7 d'octubre de 2019, va prendre els següents acords en relació a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació. (No és percep cap remuneració. Només hi ha el règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions).

1. S'estableix a favor dels membres del Consell Comarcal del Moianès que no tenen dedicació, ni parcial, ni total, el següent règim d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, dels quals formin part, amb un límit màxim de 5.000 € l'any:

 ÒRGANS

IMPORTS PER

ASSISTÈNCIA

 Comissió Informativa Ple del Consell

 Comarcal

100 €

 Ple del Consell Comarcal

150 €

 Junta de Govern

250 €

 Consell d'Alcaldes

150 €

 - Comissió Especial de Comptes

 - Comissió per a la redacció del ROC

 - Comissió d'Estudi i seguiment

 - Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal

100 €

 

2. S’ estableix l’ import de 0,19 €/ KM  pels desplaçaments - indemnitzacions en raó de servei, que realitzin els consellers comarcals per reunions convocades oficialment a municipis fora de la comarca del Moianès. El còmput es farà des del municipi d’ on són els consellers/ers, alcaldes/ssa o regidor/a .

3. S'estableix que el conseller Sr. Àlex Sansolí exerceixi el seu càrrec amb una dedicació parcial del 20% de la jornada general i una retribució de 4.500 euros/bruts anuals, distribuïts en 12 pagues, amb efectes des de la data de l'aprovació de la modificació de crèdit que sigui necessària. 

4. S'estableix que cada grup polític que forma part del Consell Comarcal del Moianès percebi la quantitat de 360,00€/any per grup, i una quantitat de 60,00€/any per cada conseller integrant del grup polític, amb efectes des de la data de l'aprovació de la modificació de crèdit que sugui  necessària, i donant compliment als requisits legals establerts en la normativa aplicable vigent. 

5. S'estableix que a les quantitats establertes com a retribucions i assistències s'hi practicarà la corresponent retenció de l'IRPF, i ens els supòsits de dedicació parcial, a més, s'aplicarà la cotització que pertoqui a la seguretat social. 

Ens els documents annexes podeu consultar el detall de les indemnitzacions percebudes pels consellers per la seva assistència als òrgans col·legiats dels exercicis 2015, 2016,  2017, 2018 i 2019 (gener - juny).

Darrera actualització: 11.03.2021 | 15:13
Darrera actualització: 11.03.2021 | 15:13