Declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes

En compliment del que disposa l'art. 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i a l'art.56 de la llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, ambues de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a l'article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l'article 163 del Text refòs de la llei municipial i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/003, de 28 d'abril, es publiquen les declaracions de béns i activitats dels consellers i conselleres del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 02.03.2020 | 22:08
Darrera actualització: 02.03.2020 | 22:08