Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'enginyer/a tècnic/a

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'enginyer/a tècnic/a

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'enginyer/a tècnic/a del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), escala d'administració especial, mitjançant sistema concurs-oposició i constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: dijous 2 de gener.

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 9 de desembre de 2019, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d’enginyer/a tècnic/a del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), escala d’administració especial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació d’una borsa per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants.

Llista admesos i exclosos per a la selecció i provisió d'un enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en Enginyeria A2

Atès que el termini de presentació de sol·licituds de participació ha finalitzat el dia 2 de gener de 2020, d’acord amb el que estableixen les Bases de la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d’enginyer/a tècnic/a del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), escala administració especial, mitjançant el sistema de concurs oposició i creació d’una borsa per cobrir possibles necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants. Per decret de Presidència 2/2020, de data 7 de gener de 2020, s’ha resolt el següent.

Convocatòria de les proves del procés selectiu d'un enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en Enginyeria A2

Per decret de Presidència 2020-0002, de data 7 de gener de 2020, s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, concedint un termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al tauler d’anuncis del Consell per presentar esmenes i possibles reclamacions

En data 23 de gener de 2020 ha finalitzat el termini de presentació d’esmenes i possibles reclamacions, vist que no se n’ha presentat cap.

Per decret de Presidència 2020-0012, de data 24 de gener de 2020, s’ha resolt el següent.

Darrera actualització: 29.01.2020 | 19:01
Darrera actualització: 29.01.2020 | 19:01