Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior jurista

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 9 de desembre de 2019, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior jurista (A1), escala administració general, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: dijous 2 de gener

Llista admesos i exclosos procés selectiu tècnic/a superior jurista A1

Atès que el termini de presentació de sol·licituds de participació ha finalitzat el dia 2 de gener de 2020, d’acord amb el que estableixen les Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior jurista (A1), escala administració general, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.. Per decret de Presidència 2020-0006, de data 14 de gener de 2020, s’ha resolt.

Modificació tribunal procés selectiu tècnic/a superior jurista A1

Atès que un dels membres del tribunal qualificador ha comunicat al Consell Comarcal la impossibilitat d’assistir al procés selectiu convocat pel dia 22 de gener de 2020. Per decret de Presidència 2020-0010, de data 15 de gener de 2020, s’ha resolt el següent.

Acta del procés selectiu tècnic/a superior Jurista A1

Acta 2 del procés selectiu tècnic/a superior Jurista A1

Darrera actualització: 31.01.2020 | 18:58
Darrera actualització: 31.01.2020 | 18:58