Convocatòria pública del procés selectiu, per màxima urgència, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2)

Bases de la convocatòria pública del procés selectiu, per màxima urgència, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2)

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 5 de juliol de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores que regeixen la convoctòria pública, per máxima urgencia, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2), mitjançant sistema concurs-oposició i constitución d’una borsa de treball.

Llista provisional d'admesos i data de la convocatòria de les proves del procés selectiu per a la selecció i provisió d'un enginyer/a tècnic/a A2

Atès que el passat 9 de juliol de 2021, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per programa, d’un/a Enginyer/a Tècnic/a (A2) del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball. Per decret de Presidència 2021-0267, de data 3 d’agost de 2021, s’ha resolt.

Acta del tribunal qualificador del procés selectiu d'un enginyer/a tècnic/a pe programa i creació de borsa

Extracte de l'acta de constitució de l'òrgan selectiu i desenvolupament del procés.

Darrera actualització: 03.09.2021 | 13:49
Darrera actualització: 03.09.2021 | 13:49