Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1) i provisió definitiva del lloc de treball de JURISTA, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019 i constitució de borsa de treball comarcal.

Bases específiques reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1) i provisió definitiva del lloc de treball de JURISTA, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019 i constitució de borsa de treball comarcal.

Mitjançant acord de Ple de data 2 d’agost de 2021, s’aprova la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de JURISTA per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. Aquesta modificació ja és definitiva, d’acord amb els anuncis publicats al BOPB del 2 de setembre de 2021, i al DOGC núm. 8497, del 8 de setembre de 2021.

Alhora, mitjançant acord de Ple de la mateixa data, s’aprova la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1), i provisió definitiva del lloc de treball de JURISTA, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 (on constava la plaça com a Jurista, i que ara es correspon amb la nova denominació de Tècnic/a d’Administració General), i constitució de borsa de treball comarcal.

Bases específiques reguladores de la convocatòria (publicació al DOGC)

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 28 d'octubre de 2021.

Per presentar la sol·licitud podeu utilitzar la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica del Consell Comarcal del Moianès. ACCEDIR A LA INSTÀNCIA

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General, i provisió definitiva del lloc de treball de Jurista

Acta de la constitució de l'òrgan selectiu i realització de la prova de català.

Acta de desenvolupament del procés selectiu

Acta del desenvolupament del procés selectiu de 21 de desembre

Acta del desenvolupament del procés selectiu de 30 de desembre

Darrera actualització: 07.01.2022 | 15:28
Darrera actualització: 07.01.2022 | 15:28