Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1) i provisió definitiva del lloc de treball de JURISTA, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019 i constitució de borsa de treball comarcal.

Bases específiques reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1) i provisió definitiva del lloc de treball de JURISTA, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019 i constitució de borsa de treball comarcal.

Mitjançant acord de Ple de data 2 d’agost de 2021, s’aprova la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de JURISTA per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. Aquesta modificació ja és definitiva, d’acord amb els anuncis publicats al BOPB del 2 de setembre de 2021, i al DOGC núm. 8497, del 8 de setembre de 2021.

Alhora, mitjançant acord de Ple de la mateixa data, s’aprova la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1), i provisió definitiva del lloc de treball de JURISTA, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 (on constava la plaça com a Jurista, i que ara es correspon amb la nova denominació de Tècnic/a d’Administració General), i constitució de borsa de treball comarcal.

Bases específiques reguladores de la convocatòria (publicació al DOGC)

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 28 d'octubre de 2021.

Per presentar la sol·licitud podeu utilitzar la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica del Consell Comarcal del Moianès. ACCEDIR A LA INSTÀNCIA

Darrera actualització: 22.10.2021 | 09:41
Darrera actualització: 22.10.2021 | 09:41