Composició del Ple

EL PLE 

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals.

El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, en el cas del Moianès són 19 membres.

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·legiat que, sota la presidència del President o del Vicepresident/a que legalment el substitueixi, és integrat per tots els  19 consellers  com a membres de ple dret.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades pel Text refós de la Llei d’organització comarcal.

Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats.

És en aquest mateix òrgan on es controla i fiscalitza la gestió dels diferents òrgans de govern amb competències delegades pel mateix Ple o pel Reglament Orgànic Comarcal.

Les sessions ordinàries del Ple es celebren amb caràcter trimestral.

________________________________________

LA COMPOSICIÓ

A la vista del resultats que es van produir a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 i un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la junta electoral provincial, assigna als diferents partits polítics, el nombre de llocs que els corresponen.

En el cas de la comarca del Moianès, els 19 llocs quedaren distribuïts de la forma següent: 7 Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 7 Coalició Junts per Catalunya - Junts, 2 Castell en Positiu, 2 Cup-Amunt i 1 PSC - Candidatura de Progrès.

 

Coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal:

 • Ramon Vilar i Camprubí
 • Maria Balaguer i Prat
 • Eloi Oller i Olivares
 • Laura Juncadella i Roca
 • Àlex Casals i Sansolí
 • Dolors Elias i Balaguer
 • Oriol Batlló i Farriol

Coalició Junts per Catalunya - Junts:

 • Eduard Sánchez i Campoy
 • Anna Guixà i Fisas
 • Maria Tarter i Armadans
 • Montserrat Girbau i Passarell
 • Neus Prat i Vila
 • Laia Oller i Sampé
 • Oriol Prats i Griera

Grup comarcal Agrupació d'Electors Castell en Positiu:

 • Antonio Massot i Mesquida
 • Daniel Cabana i Domínguez

Coalició Alternativa Municipalista Cup- Amunt:

 • Dídac Rimoldi i Camí
 • Anton Edo i Edo

Coalició PSC - Candidatura de Progrès

 • M.Sonsoles Letang Jiménez de Anta

 

Acte de Constitució del Consell Comarcal 20/07/2015

Darrera actualització: 08.10.2019 | 19:58
Darrera actualització: 08.10.2019 | 19:58