Exposició pública del compte general 2017

Dimecres, 3 de juliol de 2019 a les 00:00

Formulat i rendit el Compte General del Consell Comarcal del Moianes corresponent a l'exercici 2017, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emes en data 26 de juny de 2019 per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria del Consell per un termini de quinze dies. Durant aquest termini i vuit dies mes, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:11