Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès

Dijous, 17 de setembre de 2020 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre a la comarca del Moianès. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i no havent-se presentat cap al·legació, les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès, esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

Acta de la Comissió de Valoració sobre la resolució provisional de concessió de les subvencions o ajuts econòmics a associacions sense ànim de lucre

Darrera actualització: 18.12.2020 | 12:21