Comunicació inici activitat instal·lació juvenil

El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'una instal·lació juvenil en edificis (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

Cal aportar:

 • - Requisits previs: Disposar de la documentació especificada al Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

  - A l'apartat impresos del tràmit, hi trobareu l'imprès corresponent.

  - Normativa: Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, modificada pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

  - Silenci administratiu: No aplicable.

  - Vies de reclamació: Definides en el reglament del Registre Comarcal.

  - Altra informació d'interès: La comunicació prèvia amb declaració responsable és efectiva des del moment de la seva presentació, sense perjudici de la posterior inscripció d'ofici en el Registre comarcal d'instal·lacions juvenils i de les posteriors comprovacions de l'administració competent. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya la declaració responsable comporta dictar resolució administrativa, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixant sense efecte el tràmit corresponent i impedint l'exercici de l'activitat comunicada des del moment que es coneix.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Podeu presentar l'imprès en format paper, correctament emplenat i signat, a les oficines del Consell Comarcal, c/ Joies 11 - 13 (08180 Moià). Podeu descarregar-vos el model corresponent a l'apartat

Darrera actualització: 18.01.2018 | 12:26