Anuncis / Edictes

Anunci sobre l'aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard del Consell Comarcal del Moianès

Aprovació definitiva

Anunci aprovació de les bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l'anualitat 2017

Anunci de l'Acta de la Comissió qualificadora de les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria d'atorgament d'ajuts individualitzats pel transport adaptat i assistit a la comarca del Moianès per l'anualitat del 2017.

Decret de resolució dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat de 2017 (atorgats i denegats).

Decrets de Presidència de resolució de l'atorgament o denegació de les sol·licituds presentades per raó dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l'anualitat de 2017.

Convocatòria d'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès per al curs 2017-2018

Anunci d'obertura de la convocatòria del procediment per l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès.

Resolució de sol·licituds

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès.

Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de gener de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès. Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal General reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès. Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal 01 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès. Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora de creació de fitxers del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, el dia 14 de maig de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de creació de fitxers en el sentit de crear el Fitxer GINEM (per acrònim Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats Municipals).

Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament - Règim jurídic del servei de menjador del Consell Comarcal del Moianès

Anunci sobre l'acord de la delegació de competències del Ple a favor de Presidència

Anunci sobre l'acord de la delegació de competències del Ple a favor de Presidència per a l'adjudicació dels contractes relatius al servei de transport escolar de la comarca del Moianès pel curs 2018-2019, prorrogable pel curs 2019-2020.

Anunci de l'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal 02 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en data 30 de juliol de 2018, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança Fiscal 02 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar

Anunci de l'aprovació inicial de la sol·licitud d'agrupació del lloc de treball d'Intervenció de l'Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès als efectes de llur sosteniment en comú

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en data 30 de juliol de 2018, va acordar aprovar inicialment la sol·licitud d'agrupació del lloc de treball d'Intervenció de l'Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès als efectes de llur sosteniment en comú.

Darrera actualització: 01.10.2018 | 10:15
Darrera actualització: 01.10.2018 | 10:15