Anuncis / Edictes

Anunci sobre l'aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard del Consell Comarcal del Moianès

Aprovació definitiva

Anunci aprovació de les bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l'anualitat 2017

Anunci de l'Acta de la Comissió qualificadora de les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria d'atorgament d'ajuts individualitzats pel transport adaptat i assistit a la comarca del Moianès per l'anualitat del 2017.

Decret de resolució dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat de 2017 (atorgats i denegats).

Decrets de Presidència de resolució de l'atorgament o denegació de les sol·licituds presentades per raó dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l'anualitat de 2017.

Anunci ajuts individuals de menjador curs 2017/2018: atorgats, desestimats i denegats (cinquena resolució 2017/2018)

Mitjançant Decret de Presidència 59/2018 de 12 de març de 2018, s'ha resolt la cinquena part de les sol·licituds d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2017/2018.

Convocatòria d'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès per al curs 2017-2018

Anunci d'obertura de la convocatòria del procediment per l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès.

Resolució de sol·licituds

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès.

Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de gener de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Anunci sobre l'aprovació provisional de l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Moianès.

Anunci sobre l'aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal General reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de preus públics del Consell Comarcal del Moianès.

Anunci sobre l'aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal 01 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança Fiscal 01 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori.

Darrera actualització: 14.03.2018 | 10:28
Darrera actualització: 14.03.2018 | 10:28