Aprovació inicial de l'actualització del Reglament del servei de menjador escolar.

Dimecres, 23 de juny de 2021 a les 19:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 7 de juny de 2021, va aprovar inicialment l’actualització del Reglament de menjador escolar. En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Reglament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la última publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, l’aprovació s’elevarà a definitiva sense necessitat de celebrar cap altre tràmit i les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

Darrera actualització: 07.07.2021 | 16:14